DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej mają charakter spotkań indywidualnych, zajęć prowadzonych w diadzie lub spotkań grupowych. Forma zajęć uzależniona jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zdolności do współpracy z rówieśnikiem, empatii).

Zajęcia psychologiczne są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji dziecka, zdefiniowania jego atutów i umiejętności, dzięki którym może odnosić sukcesy. Podstawą relacji między dzieckiem i terapeutą jest dobry kontakt, umiejętność odczytywania jego niewerbalnych komunikatów oraz poszukiwanie możliwych powiązań między zachowaniem dziecka a przeżywanymi przez niego emocjami.

Zadaniem terapii psychologicznej jest wspieranie rozwoju osobowości, zatem duży nacisk kładziemy na wyzwalanie u dzieci autonomii poprzez rozwijanie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów, jak również motywowanie do podejmowania nowych zadań, wyzwań, sprzyjających rozwijaniu poczucia wiary we własne możliwości, pewności siebie, stanowczości w działaniu, sprawczości i poczucia kontroli nad otoczeniem, a także szeregu cech i umiejętności, które pozwolą na pełny rozwój potencjału dziecka, czerpanie satysfakcji z własnej aktywności i niezależności oraz nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych z otoczeniem.

Psychologiczne zajęcia terapeutyczne są zatem ukierunkowane na realizację m.in. następujących celów:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby,
 • uświadamianie pełnego obrazu własnego ciała,
 • rozwijanie poczucia tożsamości i niezależności,
 • budowanie poczucia własności,
 • podsycanie wiary we własne możliwości, akcentowanie mocnych stron ucznia,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa, bycia autorem wydarzeń,
 • motywowanie do realizacji indywidualnych zainteresowań, pomysłów,
 • rozwijanie wrażliwości na własne potrzeby oraz przeżywane emocje,
 • rozbudzanie inicjatywy w kontaktach z innymi, z jednoczesnym respektowaniem granic i praw drugiej osoby,
 • uwrażliwienie na nastroje i stany emocjonalne rówieśnika, rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania protestu, aprobaty,
 • rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia, współzawodnictwo.

Nasi specjaliści

 • Justyna Goławska
  Justyna Goławska