DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Terapia pedagogiczna postrzegana jest jako całokształt oddziaływań za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mających na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Wiele dzieci ma problemy w uczeniu się. Trudności te wynikają zazwyczaj z posiadanych przez dzieci zaburzeń parcjalnych oraz różnego rodzaju problemów emocjonalnych. Zmierzamy zatem do wszechstronnego rozwijania zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz przywrócenia prawidłowych postaw dzieci wobec obowiązków uczniowskich. 

Szansa takich zmian jest jak najwcześniejsze podjęcie czynności zmierzających do wykrycia zaburzeń rozwojowych i rozpoczęcia szeroko pojętej terapii pedagogicznej, stanowiącej jeden z istotnych czynników decydujących o karierze szkolnej, a w przyszłości nawet zawodowej dziecka.

Zajęcia terapeutyczne winny mieć swój własny, specyficzny charakter, odmienny od zajęć lekcyjnych. Dlatego też każdy pedagog - terapeuta uwzględnia w swojej pracy zastosowanie szerokiego wachlarza działań. Nie jest on bowiem korepetytorem, lecz "przywódcą" zachęcającym do działania. 

Zainteresować, zmobilizować, zachęcić, wyjaśnić, zrozumieć pomóc, wprowadzić odpowiednie korekty, nie oceniać za pomocą stopni, szukać sposobów przezwyciężania trudności, to swoiste „wytyczne” dla pedagoga prowadzącego terapię. Aby to wszystko było możliwe konieczne jest stosowanie urozmaiconych form i metod pracy na zajęciach (często niekonwencjonalnych, odbiegających od tradycyjnych), z wykorzystaniem licznych środków i pomocy dydaktycznych podnoszących atrakcyjność, dobranych do potrzeb danego dziecka lub grupki dzieci, gdyż zajęcia możemy prowadzić indywidualnie lub w małych grupach.


Nasi specjaliści

  • Katarzyna Chachaj
    Katarzyna Chachaj